Home > Save Error > Pokemon Fire Red Vba Save Error

Pokemon Fire Red Vba Save Error

Contents

Υπενθύμιση αργότερα Έλεγχος Υπενθύμιση απορρήτου από το YouTube, εταιρεία της Google Παράβλεψη περιήγησης GRΜεταφόρτωσηΣύνδεσηΑναζήτηση Φόρτωση... Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Κλείσιμο Μάθετε περισσότερα View this message in English Το YouTube εμφανίζεται στα Gameboy GameCube SNES NES iPhone / iPad Android PC FaceBook Mac Dreamcast Arcade DVD Guides Mafia 3 Walkthrough, Guide and TipsFlip Diving Hints and TipsDan The Man Hints and TipsKingdom Rush magic door codesThis is the master code, without .. Venustoise?!?!? - Διάρκεια: 6:22. this contact form

Home Contact Advertising Back To Top XSuperCheats Gamer SurveyAnswer and enter for a chance to win $100 Explore PokéCommunity Forums Sun/Moon Daily ROM Hacks Fan Games Art Battle Discord Home Crystal Tier Join Date: Jan 2008 Location: Warrnambool, Victoria, Australia. Comments stepping significantly over the line will be removed- use some common sense. in the top right corner type 3005004 and click go change the first two numbers from 00 to 01 and click save it will still give the warning but it will

Pokemon Fire Red Save Error Exchange Backup Memory

Options>emulator>save type>flash 128k2. We are still working on a better slogan. Game Guides All Guides More Walkthroughs Cheats, Hints and Codes Questions and Answers Recent Guide Updates Mafia 3 Walkthrough, Guide and TipsFlip Diving Hints and TipsDan The Man Hints and TipsKingdom All rights reserved.SitemapAdvertiseCareersPrivacy PolicyAd ChoiceTerms of Use jump to contentmy subredditsAllsvenskanannouncementsArtAskRedditaskscienceawwblogbookscreepydataisbeautifulDIYDocumentariesEarthPorneuropeexplainlikeimfivefoodfunnyFuturologygadgetsgamingGetMotivatedgifshistoryIAmAInternetIsBeautifulintresseklubbenJokesLifeProTipslistentothismildlyinterestingmoviesMusicnewsnosleepnottheonionOldSchoolCoolpersonalfinancephilosophyphotoshopbattlespicsscienceShowerthoughtsspacespopsportssvenskpolitikSWARJEswedenswedishproblemstelevisiontifutodayilearnedTwoXChromosomesUpliftingNewsvideosworldnewsWritingPromptsedit subscriptionsfront-all-random|AskReddit-funny-pics-worldnews-videos-todayilearned-gaming-gifs-aww-movies-news-Showerthoughts-mildlyinteresting-tifu-television-Jokes-nottheonion-dataisbeautiful-IAmA-OldSchoolCool-space-europe-explainlikeimfive-LifeProTips-food-TwoXChromosomes-EarthPorn-sports-photoshopbattles-science-Music-Art-WritingPrompts-creepy-DIY-books-personalfinance-Futurology-nosleep-UpliftingNews-Documentaries-sweden-askscience-history-gadgets-GetMotivated-listentothis-philosophy-svenskpolitik-InternetIsBeautiful-announcements-swedishproblems-SWARJE-Allsvenskan-blog-spop-intresseklubbenmore »emulationcommentsWant to join? Log in or sign up in seconds.|Englishlimit my search to /r/emulationuse the following search parameters to narrow your

Finally, go to: tools > memory viewer. In other words, change it from 64k to 128k. 5. My Advice: Start over, but before doing so, make sure FLASH128K is selected under Emulator->Save Type And, just to try it out, as soon as you get into your house, try Save Error Please Exchange The Backup Memory My Boy This site is not affiliated in any way with Microsoft, Sony, Sega, Nintendo or any video game publishers.Privacy Policy | Terms of Service.

Answers that are too short or not descriptive are usually rejected. Find all posts by Lollypop Find threads started by Lollypop Ignore Posts by Lollypop #7 July 8th, 2008 (11:24 PM). o.necromancer.o (Insert Something Random) Join Date: May eaglesfreek Joined Jan 2008 Profile Message eaglesfreek View Public Profile Send a private message to eaglesfreek Find all posts by eaglesfreek Find threads started by eaglesfreek Ignore Posts by eaglesfreek browse this site You can't change the save type because then the save state wont work because it's expecting a different SRAM size, is that right?

To reply please close this box and use the 'Add a comment' box below. My Boy Save Problem Send the moderators a message if you'd like a user flair reflecting that. I've made it all the way to the Elite Four, but can't get pasted them to catch Mewtwo and fully explore the Sevii Islands without the ingame save. Click the button below to indicate that you agree to these terms, which will unblock your account.

Pokemon Fire Red Won't Save Gba

Source(s): Dan · 7 years ago 2 Thumbs up 0 Thumbs down 2 comments Loading ... https://www.reddit.com/r/emulation/comments/1go4x6/save_error_please_exchange_the_backup_memory_on/ I'm a ROM and ISO Researcher Current Project: Researching Pokémon Mystery Dungeon Adventure Squad games (WiiWare) Platinum Lucario Joined Jan 2008 Profile Message Platinum Lucario Nicknames:Davin, Silver Riolu, PokémonShinySilver View Public Pokemon Fire Red Save Error Exchange Backup Memory All our cheats and codes for Pokemon FireRed on Gameboy Advance Game Talk Pokemon Sun & Moon Demo Now Live More New Pokemon Leaked For Sun & Moon! My Boy Save Error Super Cheats is an unofficial resource with submissions provided by members of the public.

TheJWittz 4.874.980 προβολές 9:40 Pokemon X and Y: All Mega Evolutions! - Διάρκεια: 10:08. http://ismymailsecure.com/save-error/pokemon-fire-red-rom-with-no-save-error.html Add a comment Submit · just now Report Abuse i too had the same problem when i started fire red, so i know exactly what is the problem you are having..... Thanks for visiting PokéCommunity. In the top right corner type 3005004 and click go3. Visual Boy Advance Save Error Mac

We are currently seeking staff volunteers for our social media (Facebook, Twitter, YouTube) platforms! Sign Up for free Registration allows you to keep track of all your content and comments, save bookmarks, and post in all our forums. Log In Sign Up Log In to GameFAQs Forgot your username or password? navigate here Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates

yodelerty 1.614.776 προβολές 12:09 Top 10 Pokémon Battles From The Animated Show - Διάρκεια: 11:50. Pokemon Fire Red Vba Save File Click me! i tried the 128 thing, it doesnt work.

We won't bite.

Hiroshi Sotomura Joined Nov 2002 Profile Message Hiroshi Sotomura View Public Profile Send a private message to Hiroshi Sotomura Find all posts by Hiroshi Sotomura Find threads started by Hiroshi Sotomura Easy pokemonGo to the safari zone and go in t.. GX Duel Acadamy Fire Emblem Golden Sun: The Lost Age Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II Beyblade G-Revolution The Urbz: Sims in the City Mega Man Battle Network 6 How To Save Pokemon On Vba Mac Also on GameFAQs...Help - Answers to the most commonly asked questions about GameFAQs.FAQ Bookmarks - Access and manage the bookmarks you have added to different guides.FAQ Bounty - Write a FAQ

Gameboy GameCube SNES NES iPhone / iPad Android PC FaceBook Mac Dreamcast Arcade DVD Guides Mafia 3 Walkthrough, Guide and TipsFlip Diving Hints and TipsDan The Man Hints and TipsKingdom Rush Latest Team PostsWhat new on the Teams forums Pokemon Pokémon HubFind it all PokédexAll the stats Pokémon ForumsGet help and find friends Pokemon News and updatesKeep informed and updated Pokemon GO I just don't have time for it. his comment is here Add your answer Please be as detailed as you can when making an answer.

Edit: To clarify, my problem is that I can't save in game. If you can't save via the menu, it is because your save format is not FLASH128K. Ryan Cordell Joined Jun 2008 Profile Message Ryan Cordell View Public Profile Send a private message to Ryan Cordell Find all posts by Ryan Cordell Find threads started by Ryan Cordell Sign up for Vizzard to play free Retro Games online: http://www.vizzed.com/boards/profile.php?id=231549&ref=61528 Get a Free PS3, this is no joke: http://www.YourPS34free.com/index.php?ref=5580831 Konekodemon Joined Mar 2007 Profile Message Konekodemon View Public Profile Send

Use Google and check The Emulation General Wiki before posting. We will only use this address to email the confirmation for this answer. XENON3120 37.500 προβολές 12:10 Pokémon VS Digimon | DEATH BATTLE! - Διάρκεια: 20:13.